Abstract
המכתב שנשלח:

שלום רב,

הנדון: השמעת עמדתי ביחס לשינויים באמות המידה בנושא הסדרת אשראי וניתוקים

עבור: רשות החשמל 

הריני להגיש את עמדתי ביחס להצעת אמות המידה בנושא הסדרת אשראי וניתוקים, שפורסמה ביום 17.8.15 ועומדת לשימוע ציבורי עד ליום 17.9.15, כדלקמן:

 

1.      בישראל שנת 2015, חשמל הוא מצרך חיוני לקיום בכבוד ובריאות ובמקרים מסוימים הוא תנאי לחיים. למרות זאת, חברת החשמל מנתקת מחשמל צרכנים שאין להם מספיק אמצעים כלכליים, תוך שהיא משתמשת בניתוקי החשמל כאמצעי פסול ועונשי לגביית חובות.

 

2.      טיוטת אמות המידה מאפשרת לחברת החשמל להמשיך לבצע ניתוקי חשמל לצרכנים שמצבם הבריאותי או הכלכלי לא שפר עליהם ובכך לפגוע בזכויות היסוד של צרכנים אלה.

 

3.      ברצוני להביע תמיכה בעמדת "פורום החשמל". לפיכך, על אמות המידה לכלול הסדרים שיגנו על זכויות הצרכנים, בהם בין היתר:

                     א.         הסדר לפיו אין לנתק אדם מחשמל בשל מצוקה כספית אלא במקרים חריגים.

          ב.         יצירת מסלול של אספקה מופחתת של חשמל המאפשרת קיום בכבוד.

                      ג.          הגדרת אוכלוסיות מוגנות להן אסור לנתק או להגביל חשמל.

                  ד.         הפסקת גביית החוב באמצעות מונה טוקמן ("מונה תשלום מראש").

                   ה.         קביעת הליך לבדיקת מצבו של הצרכן לפני נקיטה בצעדי גבייה, ניתוק או צמצום אספקת החשמל.

 

4.      אני תקווה כי רשות החשמל תפעל בהתאם ותבטיח שכל איש ואישה, בלא תלות במצבם הכלכלי-חברתי, יהיו זכאים לאספקה של חשמל לצורכיהם הבסיסיים.

 

בברכה,

 

העתקים:

שר האוצר, משה כחלון

שר התשתיות, יובל שטייניץ

שר הכלכלה, אריה מכלוף דרעי

השרה לשיוויון חברתי, גילה גמליאל

יו"ר ועדת הכלכלה, איתן כבל

 

מי קיבל את המכתב:
מי קיבל את המכתב
כמה שלחו את המכתב: 545
הודעת סגירה:

 

Abstract
iframe תגובות פייסבוק: