Abstract
המכתב שנשלח:

שלום,

אני רואה בחומרה רבה את חידוש מינויו של משה וידמן לתפקיד הבנקאי הבכיר ורב החשיבות הציבורית של יו"ר בנק המזרחי טפחות.

וידמן שימש כדירקטור וכחבר ועדת הביקורת בדירקטוריון של בנק לאומי בעת שהתרחשה פרשת סיוע להלבנת ההון - כנראה החמורה בפרשות הבנקאיות בארץ, מאז פרשת ויסות מניות הבנקים. תשלום הכופר על ידי הבנק מנע אמנם את העמדת בכירי הבנק לדין בפרשה זו, אך מסמך הכופר עליו חתם הבנק וממצאי הבדיקה שנערכה בעקבות הפרשה, מעידים על המעשים החמורים של הבנק ועל הפרתה של חובת הזהירות על ידי בכיריו.

כחברה ציבורית, הן הנזק הכספי והן הנזק הציבורי שגרמה הפרשה מוטל על כתפי הציבור, שעל האינטרסים שלו - כולל כבעל המניות בבנק, אמורים חברי הדירקטוריון, ובראשם ועדת הביקורת לשמור.
בכל מדינה מתוקנת היו אמורים כל נושאי המשרה הבכירים וכל המעורבים בפרשה להיות מודחים ומורחקים מכל פעילות בנקאית. אצלנו - נראה שאין גבול לאטימות ולזלזול בצורך לתת דין וחשבון על מחדלים: לא זו בלבד שהבכירים אינם מורחקים מהתחום בו כשלו וגרמו לנזקים כספיים וציבוריים אדירים, מסתבר שהם אף זוכים לקידום, וכך הדירקטור הכושל מתמנה ליו"ר דירקטוריון בבנק אחר. כתוצאה מכך נוצר כשל חמור נוסף, כאשר בתקופת כהונתו של וידמן, הסתבך גם מזרחי טפחות בפרשת סיוע להלבנת הון דומה. הדבר מעיד על כשלון סדרתי שלו במניעת הסתבכויות פליליות בעלות אופי ציבורי משמעותי, בבנקים בהם כיהן.

לדעתי חייב להיות גבול לאטימות, כמו גם לזלזול באמות מידה ציבוריות במינוי בכירים בבנקים ולמשרות הבכירות בבנקים יש למנות את המוכשרים ביותר, שאין רבב או צל כלשהו בפעילותם בעבר.
ידוע לי שקבוצת "צדק פיננסי" עתרה לבג"צ בנושא זה. אני מברך אותם על יוזמתם, אך צר לי שהיא נדרשת ושהמינוי לא בוטל על ידי האחראים לנושא. עדיין לא מאוחר לחזור מהמהלך המביש. בידך היכולת וחובתך הציבורית לעשות זאת. 

מי קיבל את המכתב:
מי קיבל את המכתב
כמה שלחו את המכתב: 594
הודעת סגירה:
1
Abstract
iframe תגובות פייסבוק: