תכנון, הקמה, הפעלה וניהול מרכז לפעילות חברתית-תרבותית לרווחת התושבים הוותיקים במועצב אזורית ולתושבים הוותיקים ביישובים הסמוכים; ניהול, הפעלה, פיתוח וקידום שירותי בריאות ורווחה, פנאי, תרבות והשכלה עבור התושבים הוותיקים ביישובי המועצה האזורית במגידו ועבור התושבים הוותיקים בישובים סמוכים.

04-9598513
מספר ההתאגדות: 580288215
איזור בארץ: צפון
אשכול גיאוגרפי: גליל ועמקים
שפות: עברית