top of page
Stylish%20Paint%20Shop%20Logo%20(2)_edit
קואליצית הבריאות  מבית" אנו עושים שינוי"  היא גוף ציבורי המאגד בתוכו ארגונים ציבוריים ואישים, הפועלים יחד למען קידום מערכת הבריאות במדינת ישראל.  
מטרת הההתארגנות לדאוג למתן שרותי בריאות נאותים לכלל האוכלוסיה בישראל , תוך שמירה על עקרונות האיכות  וההוגנות באספקת השרותים,  ודאגה לשויון חברתי בנגישות לשירותים אלו.
 
בין התחומים בהם עוסקת הקואליצייה: 
  •  דאגה לאיכות השירות הרפואי במדינת ישראל
  •  שיפור השירות הרפואי בפריפריה
  • קידום השירות הרפואי בקהילה, תוך הדגשת מרכזיותו של רופא המשפחה. 
ארגונים שותפים - מאי 2020
רפואה שלמה - המסע החברתי להבראת הרפואה  |  פורום בריאות דרום - דרומים/יות למען שיוויון בבריאות | הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל المنتدى المدني لتطوير الصحة في الجلي | מרשם - אה"ל - ארגון המתמחים לרפואה | 
ארגון הרופאים העצמאיים | המשמר החברתי  | אנו  - עושים שינוי 
פורום בריאות דרום.jpg
ארגון הרופאים העצמאיים.jpg
מרשם לוגו.png
logo_anu.png
לוגו המשמר החברתי.jpg
פורום בריאות גליל.jpg
המסע החברתי לוגו.png

CONTACT

US

Tel. 123-456-7890

Fax. 123-456-7890

500 Terry Francois Street, 
San Francisco, CA 94158

VISIT

US

Monday - Friday 11:00 - 18:30

Saturday 11:00 - 17:00

Sunday 12:30 - 16:30 

 

TELL

US

bottom of page